Witaj Gość!

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki i zasady sprzedaży przez spółkę Akademia Szkoleniowa B&K Spółka Jawna Mariusz Laskowski i Sławomir Kublin, z siedzibą w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 14/1, 40-035 Katowice, NIP 5472043120 REGON 240328312 akcesoriów i kosmetyków fryzjerskich (Produkt) za pośrednictwem Inte35rnetu – przez witrynę znajdującą się pod adresem www.sklep.berendowicz-kublin.pl (zwaną dalej „Sklepem internetowym”).
 2. Właścicielami witryny, o której mowa w ust. 1 są Mariusz Laskowski oraz Sławomir Kublin występujący w obrocie gospodarczym pod nazwą Akademia Szkoleniowa B&K Spółka Jawna Mariusz Laskowski i Sławomir Kublin, z siedzibą w Katowicach przy ul. Plebiscytowej 14, 40-035 Katowice, wpisana NIP 5472043120 REGON 240328312 (zwana dalej „Sprzedawcą”).
 3. Osoba dokonująca zakupów poprzez witrynę, o której mowa w w ust. 1 (zwana dalej „Kupującym”), wyraża bezwarunkową zgodę na warunki zawarte w niniejszym Regulaminie, akceptując jednocześnie zastrzeżenie, że jakiekolwiek inne uzgodnienia między nią a Sprzedawcą nie są dopuszczalne i nie będą uważane za skuteczne. Brak akceptacji warunków niniejszego Regulaminu przez Kupującego oznacza dla Kupującego brak uprawnienia do nabywania Produktów oferowanych przez Sklep internetowy w jakimkolwiek zakresie.
 4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem witryny internetowej. Umowa sprzedaży zawierana jest na odległość, pomiędzy składającym zamówienie Kupującym a Sprzedawcą.
 5. Warunkiem prawidłowego działania witryny, o której mowa w ust. 1 na komputerze Kupującego jest posiadanie przeglądarki internetowej, z możliwością zapisu plików cookies, oraz programów dodatkowych, potrzebnych do odczytania bądź odtwarzania elementów zawartych na stronie internetowej w szczególności zdjęć Produktów.
 6. Kupujący musi posiadać aktywne konto e-mail, umożliwiające komunikacje ze Sprzedawcą.
 7. Kupującym może być:
  1. każda osoba fizyczna posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupu na własne potrzeby i nie ma to związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową;
  2. osoba fizyczna lub  prawna dokonująca zakupów w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, posiadająca konto poczty elektronicznej.

§2 Dane Kupującego

 1. Podanie następujących danych osobowych dla:
  1. osoby fizycznej – imienia, nazwiska, adresu zamieszkania;
  2. osoby fizycznej lub prawnej korzystających z serwisu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej– nazwy firmy, adresu siedziby, numeru NIP,
 2. w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Kupującego leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego Produktu.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w terminie 14 dni od złożenia zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Kupującego podczas rejestracji będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, adresu mailowego) lub gdy dane podane przez Kupującego będą błędne lub nieprawdziwe.
 5. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu przesyłki i dokonania rozliczeń).
 6. Kupujący jest uprawniony do przeglądania i zmiany danych podanych podczas rejestracji, jak również do tego, aby w każdej chwili zrezygnować z korzystania ze Sklepu Internetowego.

§3 Zakupy

 1. Do dokonywania zakupów w Sklepie internetowym koniczna jest rejestracja oraz założenie Indywidualnego Konta.
 2. Do rejestracji konta konieczne jest wypełnienie Formularza Rejestracyjnego dostępnego pod adresem www.sklep.berendowicz-kublin.pl, a następnie aktywowanie Indywidualnego Konta za pomocą linka wysłanego na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail.
 3. Na Indywidualne Konto można się zalogować po podaniu nazwy użytkownika i hasła – ustalonych w procesie rejestracji.
 4. Zamówienie w Sklepie internetowym składa się po zalogowaniu na Indywidualnym Koncie za pomocą formularza dostępnego na witrynie www.sklep.berendowicz-kublin.pl
 5. Dodanie Produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku „potwierdzam” oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
 6. Do zawarcia umowy kupna wymagane jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie go.
 7. Umowę uważa się za zawartą, jeśli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na podany przez Kupującego adres e-mail otrzymanie oferty od Kupującego i  następnie  w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, na podany przez Kupującego adres e-mail potwierdzi dostępność Produktu do sprzedaży, a tym samym poinformuje o przyjęciu oferty podając niezbędne informacje potrzebne do realizacji zamówienia, takie jak numer konta i całkowity koszt zamówienia.
 8. Brak „potwierdzenia” złożonego zamówienia w ciągu 7 dni od dodania Produktu do „koszyka” skutkować będzie usunięciem zamówienia z systemu.
 9. Załącznikiem do informacji o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 7 jest faktura proforma.
 10. Informacje potrzebne do realizacji zamówienia, o których mowa w ust. 8 będą także dostępne po zalogowaniu się na Indywidualnym Koncie.
 11. Wszystkie zdjęcia oferowanych Produktów są autorstwa Sprzedającego. Ewentualne nieznaczne różnice kolorystyczne między prezentacją internetową a wyglądem oryginału, jakie mogą wystąpić, wynikają z powodów technicznych i Sprzedawca nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 12. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej kosmetyków marki Kerastase dlatego ma prawo ograniczyć ilości sprzedawanych produktów marki Kerastase do 6 sztuk jednej referencji miesięcznie Klientom nie będącym konsumentami.

§4 Cena i zapłata

 1. Wszystkie ceny podane na stronach Sklepu internetowego są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
 2. Podane ceny Produktów prezentowane na stronie internetowej nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Zapłata za zamówione Produkty następuje za pomocą Dotpay, www.dotpay.pl na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany na fakturze proforma albo przy odbiorze Produktów zgodnie z wyborem Kupującego dokonanym w formularzu zamówienia.
 4. Zapłata powinna być dokonana niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od doręczenia faktury proforma, o której mowa w §3 ust. 9, po dokonaniu płatności zgodnie z fakturą proforma, Kupujący na wskazany przez siebie adres e-mail oraz adres zamieszkania otrzyma fakturę VAT.
 5. Sprzedawca w razie zaistnienia zmian w zamówieniu poinformuje o tym niezwłocznie Kupującego. Informacje te wysyłane zostaną na podany przez Kupującego adres e-mail lub numer telefonu

§5 Dostawa

 1. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem, dostępnym na stronie internetowej Sprzedawcy.
 2. Koszty dostawy nie są zawarte w cenie Produktu. Koszty dostawy pokrywa Kupujący bezpośrednio u kuriera, w chwili odbioru przesyłki.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk itd.).
 4. Termin realizacji złożonych zamówień wynosi 3 dni robocze, nie więcej jednak niż 30 dni od daty zawarcia umowy, tj. daty o której mowa w §3 ustęp 7 Regulaminu.
 5. Niezwłocznie po przekazaniu zamówienia kurierowi na adres e-mail Kupującego oraz Indywidualne Konto przesłana zostanie informacja z potwierdzeniem nadania i numerem przesyłki.
 6. Zamówienie zostanie wysłane na adres podany w Formularzu Zamówienia.

§6 Wady i Reklamacje

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania oferowanych Produktów.
 2. Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki.
 3. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Produktu kupującemu.
 4. Jeżeli Produkt konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez wymianę na nowy, chyba że jest ona niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.
 5. Kupujący składa reklamację Sprzedawcy pisemnie lub osobiście w siedzibie firmy, listownie lub internetowo wysyłając wiadomość e-mail na adres sklep@berendowicz-kublin.pl w terminie nie później niż 2 miesiące od stwierdzenia niezgodności Produktu z umową.
 6. Reklamacje są rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.

§7 Odstąpienie od umowy

 1. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.
 3. W razie rozwiązania umowy to, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.
 4. Produkt zwracany nie może nosić oznak użytkowania. Produkt dostarczony musi być w stanie nienaruszonym, czyli takim w jakim został dostarczony do Kupującego (także w oryginalnym opakowaniu). Jeśli Produkt zostanie zwrócony zgodnie z Regulaminem i obowiązującym prawem, Sprzedawca zwraca uiszczoną cenę nabycia w ciągu 14 dni roboczych na wskazane przez Kupującego konto bankowe.
 5. W wypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego, Sprzedawca poświadcza na piśmie zwrot Produktu.

§8 Prawa autorskie

 1. Wszystkie zdjęcia Produktów prezentowanych na stronie www.sklep.berendowicz-kublin.pl są własnością Akademii Szkoleniowej B&K Spółka Jawna Mariusz Laskowski, Sławomir Kublin, z siedzibą w Katowicach, której przysługują wyłączne prawa autorskie do nich.

§9 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Przepisy §6 ust. 3-4 oraz § 7 niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02 lipca 2004r. (Dz.U. Nr 173, poz. 1807) w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
×